Reglement Summer League

Summer League

Reglement


A.1. materiaal
Alle wedstrijden worden op een ‘standaard 12ft snookertafel’ gespeeld volgens de reglementen van de WPBSA.


A.2. algemeen
A.2.1. Eerste seizoen
Voor het pilootjaar (lees: eerste seizoen) wordt er gestreefd naar 1 reeks ploegen, per ploeg treden 2 spelers aan. Hierna volgende jaargang(en) kan dit uitgebreid en opgesplitst worden in verschillende reeksen naargelang het succes en interesse.
A.2.2. Ploegen
Het aantal ploegen in een reeks is het eerste jaar maximum 12 ploegen.
A.2.3. Format
Het aantal te spelen frames per wedstrijd is 10. Dit de som van 4 individuele wedstrijden (elke speler speelt tegen de 2 spelers van de tegenpartij 2 frames) en

1 dubbelwedstrijd.
A.2.4. Punten
Het puntensysteem “1 punt per gewonnen frame” geldt voor de berekening van

de rangschikking van alle resultaten. De eindstand van elk frame wordt op het wedstrijdblad genoteerd. Bij het einde van alle frames wordt een eindstand onderaan vermeld.
A.2.5. Wijzigingen
De vorm van de summer league kan jaarlijks wijzigen, evenwel NOOIT tijdens de lopende competitie zelf.
A.2.6. Infrastructuur
Voor elke wedstrijd moeten de 2 ploegen over 1 snookertafel kunnen beschikken. Alle wedstrijden worden gespeeld in het lokaal te Vinkstraat 9, 3990 Peer.
A.2.7. Speeldagen
Er wordt een systeem van 11 speeldagen, zodoende dat elke ploeg elke andere ploeg uit de reeks bekampt heeft.
A.2.8. Samenstelling
De ploegen kunnen zowel samengesteld worden uit leden eender welke bestaande club, aangesloten bij een Belgische/Vlaamse federatie, of gewoon uit 2 personen. Indien deze geen lid zijn van een federatie, gelden er extra voorwaarden

(zie verder).
A.2.9. Leden
Naast de 2 spelers, die de basis van het team vormen, en verder als ‘vaste’ spelers genoemd worden, kunnen er ook 2 reserves opgegeven worden. Elke speler krijgt een lidkaart. Er wordt niet gewerkt met spelersklassen.
A.2.10. Benaming
De naam van de teams is vrij te kiezen, maar dient algemeen aanvaardbaar zijn en niet van kwetsende of uitdagende aard.
A2.11. Inschrijvingen
Inschrijvingen gebeuren in eerste instantie via een aangeduide verantwoordelijke, die in geval van onduidelijkheden, meteen hierbij van hulp kan zijn. De inschrijving van een team is geldig na indiening van het betreffende formulier en alle nodige betalingen. Voor elk team bedraagt de inschrijving €10, vermeerderd met de inschrijving van elke vaste speler die €20/speler bedraagt, voor elke reserve geldt de inschrijving €10.


A.3. Wedstrijddagen (speeldagen)
A.3.1.
Tenminste 15 minuten voor aanvang van een wedstrijd moet iedereen aanwezig te zijn in snookerclub Zuma, Vinkstraat 9 te Peer. Het officiële aanvangsuur is 19u30.
A.3.2.
Elke wedstrijd moet in principe doorgaan op de data bepaald in de vooropgestelde kalender. Wedstrijden kunnen enkel dan verplaatst worden wanneer deze op ofwel dins- of woensdag vóór of na de effectieve speeldag (dus vóór de volgende speeldag) doorgaat en NA MELDING aan de sportleider en NA AKKOORD van de lokaalhouder (deze competitie is ondergeschikt aan lopende reservaties!).

In geval van onmogelijke toegang tot het lokaal (wegafsluiting, stroomuitval of andere redenen…). Zal de sportleider of lokaalhouder hiervan iedereen onmiddellijk verwittigen en in 2de lijn een nieuwe datum/uur voorstellen.
A.3.3.
Bij het begin van elke wedstrijd moeten volgende documenten steeds ter beschikking en controleerbaar zijn :
a. een recent exemplaar van ‘het snookerreglement’;
b. dit reglement;
c. een wedstrijdformulier;
A.3.4. Voor de duidelijkheid mag er op een wedstrijdformulier niets worden ‘overschreven’ of ‘geschrapt’.
A.3.5.
Voor de goede gang van zaken stellen we dat het lokaal verantwoordelijk is voor:
• het goed onderhouden van de snookertafels en de materialen; De wedstrijd gaat door op een net onderhouden snookertafel met een evenzeer net onderhouden snookerballenset.
• In het geval dat het nodig zou zijn in de zomer : het zorgen voor een behaaglijke temperatuur in het lokaal;
• het publiceren van de uitslagen op de website en/of andere mediakanalen;
• het betalen van de tafelhuur van de snookertafel. (zie verder)
A.3.6.
Originele wedstrijdformulieren moeten worden bezorgd in de betreffende map geclasseerd.


A.4. gedrag
A.4.1. gedragscode
Alle leden dienen zich conform volgende gedragscode te handelen.

Deze regels gelden voor alle hierboven beschreven.
1. Respecteer de rechten maar ook de waardigheid van anderen.
2. Wees steeds oprecht, eerlijk en attent in de omgang t.o.v. van anderen maar ook van jezelf.
3. Wees sportief (of zelfs professioneel) in uw handelingen en accepteer de verantwoordelijkheid hiervan.
4. Engageer uzelf om steeds een gangbare waarde en norm te garanderen.
5. Wees bewust van alle regels, voorschriften en uiteraard het beleid en respecteer alles zonder compromissen.
6. Handel steeds binnen het kader van algemene regels van de snookersport.
7. Misbruik uw betrokkenheid niet om uw eigen overtuigingen, gedragingen of praktijken te promoten, waar deze strijdig zijn met deze van het lokaal en de algemene sfeer aldaar.
8. Vertoon een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Uw woorden en uw daden dienen steeds een voorbeeld te zijn en vooral voor jongeren.
9. Vermijd, waar mogelijk, niet-begeleide en niet-waargenomen activiteiten met personen onder de 18 jaar.
10. Onthoudt u van elke vorm van intimidatie en beïnvloeding van anderen.
11. Onthoudt u van elke handeling die het imago van de organiserende partij en diens partners/sponsoren schade kan toebrengen.
12. Zorg voor een veilige omgeving voor het uitvoeren van de activiteiten van de vereniging.
13. Wees zorgzaam en toon de nodige voorzichtigheid ten opzichte van anderen die ziek of gewond zijn.
14. Wees een positief rolmodel.
15. Wees bewust van de inbreuken op deze gedragscodes en begrijp de mogelijke gevolgen hiervan.
16. Wees zorgzaam en toon respect voor het ter beschikking gestelde materiaal en infrastructuur. Meld elk niet standaard voorval of schade, zowel hetgeen dat waarbij zelf betrokken als hetgeen je ziet of waarneemt.
A.4.2. inbreuk en tuchtmaatregelen
Elke inbreuk op bovenvermelde code zal per geval behandeld en besproken worden door zowel de organisatie, het bovenliggend clubbestuur als de lokaalhouder.
Een toepasselijke maatregel zal tevens per geval en recht evenredig met de ernst ervan opgelegd worden. Maatregelen kunnen zijn van de spreekwoordelijke vingerwijzing, gaande over een individueel gesprek tot zelfs in het meest ernstige geval een uitsluiting van de competitie of toegangsverbod tot het lokaal.
A.4.3. Kledijvoorschriften
Gezien de aard van deze competitie/activiteit, alsook de periode is een aanpassing van gewoonlijke snookerkledij toegelaten, hieronder wordt verstaan:
• een polo, van éénzelfde kleur en/of ontwerp PER PLOEG;
• een lange éénkleurige broek, liefst éénzelfde kleur per ploeg;
• gesloten schoenen
A.4.4 Aanbesteding inschrijvingsgelden
Het grootste deel dient om de kostenderving aan tafelhuur, onderhoud, sportleiding en de prijsuitreiking besteed worden. Aangezien het bij het uitschrijven van deze reglementen nog onduidelijk is over hoeveel ploegen de competitie zal beschikken en dus ook geen bestedingsbedrag bekend is, zal dit later bepaald worden. Bij een 2de of verdere jaargang zal het aanbestedingsplan steeds publiek gemaakt worden in de dan geldende reglementen
A.4.5 Prijzen/prijsuitreiking
Er wordt een eerste seizoen alvast gestart met een wisseltrofee. Naargelang en recht evenredig met het aantal inschrijvingen worden ook andere prijzen voorzien. Vanaf een eventuele 2de jaargang zal dit verder uitgewerkt worden en gepubliceerd worden voor aanvang inschrijvingen. Er wordt een prijsuitreiking voorzien tijdens de sluitingsceremonie van HyProCup 2022, 13 augustus 2022.